Monthly Archives февруари 2013

Нова декларация по чл. 141 ал. 8 от ТЗ

От 15. 02. 2013 влизат в сила новите промени на търговския закон в резултат на това е обновена декларацията по чл. 141 ал. 8 от ТЗ.

Какви са промените? Има добавени нови несъвместимостти в същата алинея. Новата редакция на чл. 141 ал. 8 от Търговския закон вече има следната редакция:

(8) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г...

Прочети повече

Коментар на промените касаещи новата декларация по чл. 141 ал. 8 от ТЗ

Новата декларация по чл. 141 ал. 8 от ТЗ добавя следния нов параграф към предишната декларация.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НЕ СЪМ:

  1. Лице, обявено в несъстоятелност или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

  1. Управител и лице, което е било управител, чле...

Прочети повече