Monthly Archives ноември 2022

Нова тарифа за адвокатски услуги 2022

В Държавен вестник бр.88 от 4 Ноември 2022г е публикувана актуализация на НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Минималните адвокатски възнаграждения са актуализирани във връзка с инфлацията. Важно е да се има предвид, че за разлика от тарифите за нотариални ткси изчисляването на минимален адвокатски хонорар е почти невъзможно да се направи чрез онлайн калкулатор. Онлайн калкулатор е възможен, когато се касае за дела с ясно определен материален интерес. Трябва да се има предвид, че има множество изключения и специални производства...

Прочети повече