Oтпадaне на пропорционалната такса при погасяване в срока за доброволно изпълнение

Oтпадaне на пропорционалната такса при погасяване в срока за доброволно изпълнение при ЧСИ,

Минmpистерският съвет на Република България прие на 29.07.2014 Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Промените в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители ще влязат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.

С новите разпоредби ще бъде уеднаквена регламентацията на събираните от частните и държавните съдебни изпълнители такси за изпълнение на парични вземания в хипотезата на извършено от длъжника доброволно плащане в срока за доброволно изпълнение.

В постановлението се предвижда отпадане на пропорционалната такса върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение.

Досега  в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чийто Раздел ІІ урежда таксите по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители, бе предвидено, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. В същото време в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители в т. 26 „Забележки“ такава хипотеза не е предвидена и съответно такава такса се дължеше.

В резултат на това досега, ако делото е образувано пред частен съдебен изпълнител, дори когато длъжникът е платил доброволно в срок, от него се събира предвидената в чл. 26 от Тарифата пропорционална такса за изпълнение на парично вземане, т.е. хипотезата е приравнена на проведено от съдебния изпълнител принудително изпълнение. Така на практика в тежест на длъжника се възлагат различни разноски, според това дали изпълнителното дело е образувано пред държавен или пред частен съдебен изпълнител.
Предложение за уеднаквяване регламентацията на събираните от държавните и частните съдебни изпълнители такси за изпълнение в случаите на плащане в срока за доброволно изпълнение бе направено и от заместник председателя и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд с писмо от 15.04.20014 г. до министъра на правосъдието Зинаида Златанова.

Връзка