Юридически казус: Как да бъде освободен Делян Пеевски като председател на ДАНС

Зараждане на  юридическия казус:

В протестна декларация 14 юни от редица НПО се правят следните искания.
http://www.cls-sofia.org/bg/forthcoming-events/-199.html

1/ Да се изчака обнародване на новия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), в чийто проект е предвиден текст на парламентарна процедура, която включва проверка и публично изслушване на кандидатите за висши държавни длъжности;
2/ Да приеме решение, с което отменя избора на Председател на ДАНС;
3/ Да организира нов избор на Председател на ДАНС, съгласно приетата парламентарна процедура;
4/ Да гласува отново за Председател на Държавната агенция за национална сигурност.
В отговор Мая Манолова попитана дали Делян Пеевски ще се върне като депутат след оттеглянето на решението за избора му за председател на ДАНС, Манолова обясни, че в Конституцията няма текст, който да третира случай на оттегляне на решение, а само за подаване на оставка и несъвместимост.

Сезиране на Конституционния съд е една от опциите за решаване на този случай, смята Манолова. Случаят е описан в чл. 68 и чл. 72 на Конституцията, но аз не се наемам да ги тълкувам, посочи тя.

Според Манолова една грешка каквато е бил изборът на Делян Пеевски не може да бъде поправяна чрез друга грешка, а именно чрез погазване на конституционните норми.

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5856991

От своя страна Делян Пеевски заявява, че е “ готов да приема Решение на 42-то Народно събрание, с което да се отмени Решението за избирането ми „ както и „За мен властта не е самоцел. Неслучайно още не съм подписал акта за встъпване в длъжност.”
Реално погледнато се получава сложен юридически казус.
Нека го опростим. Но първо видим комплексността. М. Манолова има право, че казуса е сложен, защото буквално погледнато, няма изрична конституционна норма, която да визира оттегляне на решение на Народното събрание.

Освен това, за да бъде освободен съответния ръководител той първо трябва да стъпи в длъжност. В случая нямаме встъпване в длъжност, следователно няма как да бъде освободен, някой който не стъпил в длъжност. Няма и как да подаде оставка един ръководител, който не стъпил в длъжност.

Действително няма конституционна норма, която да визира статута на избраните ръководители на институции от момента на избора от Народно събрание до момента на тяхното стъпване в длъжност, което в настоящия случай съгласно чл. 8а от Закона за ДАНС трябва да бъде след полагане на клетва пред Народното събрание.

Въпреки това има няколко правни принципа, които биха били водещи в решаването на този казус.

1. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Там където закона не прави разграничение ние не трябва да правим такова.

В конституционния казус ако конституцията не прави разграничение между етапите на избор и встъпване в длъжност ние също не би трябвало да правим. Също така не би трябвало да се прави разграничение между оттегляне на избор и освобождаване.

2 Le pouvoir de nomination inclut celui de révoquer, това е принцип на административното право, който се превежда, че правото на избор включва и правото да се оттегли избора. По същество този принцип намира изключение, когато се касае за органи предвидени от конституцията, но в случая това изключение не се прилага, защото се касае за административен ръководител.
Народното събрание съгласно чл. 84 ал. 5 от Конституцията избира и освобождава ръководителите на Българската народна банка и на други институции, определени със закон;
Съгласно чл. 8 от последната редакция на ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г..

„Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) Държавна агенция „Национална сигурност“ се ръководи от председател, който се избира от Народното събрание по предложение на министър-председателя за срок 5 години.”
Закона за ДАНС е друга институция по смисъла на на чл. 84 ал. 5 in fine.

Следователно няма никаква пречка да се освободи ръководителя на ДАНС чрез решение на Народното събрание. Точно a contrario освобождаването на председателя на ДАНС като ръководител е конституционно право на Народното събрание, което не би могло да бъде ограничавано. В това се състои и принципа le pouvoir de nomination inclut celui de révoquer, който се превежда, че правото на избор включва и правото да се оттегли избора.

 

В този смисъл факта дали Делян Пеев е встъпил в длъжност или не няма никакво отношение към правомощията на Народното събрание.
Въпреки това, не трябва да се забравя факта, че скандалното относно избора на Пеевски е не само неговата номинация, а самото съдържание на промените в закона, а именно възможността на премахване от поста на Председателя, в случаи на „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните си задължения“, както и за „действия, които накърняват престижа на агенцията“.

Тоест бих добавил.

5/ Незабавно оттегляне на направените промени в закона за ДАНС чрез изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г.,