Транспортиране на храни процедура по закона за храните

Автор: Адвокат Теодор Шейков, адвокат по право на храните, професионални консултации по право на храните

Транспортирането на храни е регулирано в Раздел III, глава втора от Закона за храните.

Предвидени са два отделни режима на регистрация в зависимост от транспортираните храни: регистрация по процедура по чл. 55 и регистрация по процедура по чл. 26, която се извършва едновременно с процедурата за регистрация на обект.

1. Регистрация по процедурата по чл. 55

За кои храни?

-храни от животински произход

Регистрацията по процедурата на чл. 55 обхваща транспортирането на храни от животински произход , които са подробно описани в Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004. Този регламент определя специфични хигиенни правила за храните от животински произход. Законодателната идея на този регламент е да се предвиди общ режим, за тези продукти, които сами по себе си са свързани с по – висок риск. Този спосък е доста дълъг и касае месо от диви животни, пренос на живи животни до кланниците; месо от домашни птици; дивеч, мляно месо, месни заготовки, рибни продукти, айца , сурово мляко, яйца, стопени мазнини, обработени черва и др. Списъкът е детайлизиран и за целите на това изложение не може да бъде изчерпателен.

брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Чл. 50 ал. 2 изрично предвижда, че за брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия се прилагат същите изисквания както за регистрация както и за храните от животински произход. Дали това е лобиска добавка или не оставям на читателя да прецени.

Кой е компетентния орган?

Комптентен орган по регистрацията е директорът на областната дирекция по безопасност на храните по седалището на бизнес оператора.

След извършената регистрация, регистрацията се удостоверява със стикер.

2. Регистрация: процедура по чл. 26 и 31 от Закона за Храните

В случай, че не се касае за храни в обхвата на Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004. или брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия, то тогава се прилага процедурите по чл. 26 или 31.

Възможно е едновременно да се извърши регистрация на обект и на превозно средство (Процедура по чл. 26. ЗХ) Също така възможно е едновременно да се извърши процедура по одобрение на обект и регистрация на превозно средство (Процедира по чл. 31 от ЗХ).

В този случай е необходимо това обстоятелство да бъде изрично посочено в хода на процедурата (чл. 54 ал. 2 от ЗХ).

Ход на процедурата по чл. 55

Хода на Процедурата по чл. 55 е описана подробно в Закона за храните виж чл. 55 – чл. 58 ЗХ.


Подаване на Заявление по образец

Заявлението слдедва да бъде подадено в съответния образец, който е одобрено от изпълнителния директор на БАБХ.

Необходими документи:

1. име и адрес, съответно наименование на собственика или ползвателя на превозното средство, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. марка, модел и вид на превозното средство, както и обем (за цистерните и контейнерите) и товароподемност (за останалите превозни средства);

3. регистрационен номер на превозното средство;

4. видове храни, които ще се транспортират;

5. номер на лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на товари съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози – когато е приложимо.

Проверка от административния орган

Етап 1 Формална проверка по документи


Проверката се извършва на два етапа, формална проверка по документи и втори етап проверка на място.

Заявлението се проверява в срок до 7 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности компетентният орган уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от 6 месеца.

По отношение на срока от 6 месеца, считам че този срок е изключително неудачно определен от Законодателя.

При неотстраняването на нередовностите следва отказ за регистрация а превозното средство.

Етап 2 Проверка на място

В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите компетентният орган определя комисия, която извършва проверка на място за съответствието на превозното средство с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и на Регламент (ЕО) № 853/2004.

В случаяй, че комисията установи несъответствие се издават предписания и се определя срок, за приеждане в съответствие. Срока за привеждане в съответствие от от десет дни до три месеца.

В срок от 3 дни Комисията представя становище до директора на областната дирекция по безопасност на храните по седалището на бизнес оператора. След още 5 дни се издава окончателната Заповед за регистрация или отказ на превозното средство

Обжалване

Заповедта за регистрация или отказ подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Чл. 55 ал. 10 предвижда, че обжалването на заповедите не спира изпълнението им.