Нова тарифа за минималните размери на адвокатските възнаграждения

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Издадена от Висшия адвокатски съвет
Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

Раздел I.

Общи разпоредби
Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от
адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.
(2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство съгласно тази наредба.
(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Заплащането на възнаграждението по тази наредба е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

Чл. 3. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.

Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.

Раздел II.
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори
Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 20 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за писмена консултация – 40 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за проучване на дело с даване на мнение по него – 60 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за тъжби до прокуратурата и полицията – 50 лв.;
5. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 50 лв.;
6. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 200 лв.;
7. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за съставяне на завещание – 150 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) (отм., предишна б. „б“, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес до 1000 лв. – 50 лв.
б) (предишна б. „в“, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) (предишна б. „г“, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) (предишна б. „д“, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) (предишна б. „е“, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
9. (изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:
а) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) едноличен търговец – 150 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) събирателно дружество – 180 лв.;
в) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) командитно дружество – 200 лв.;
г) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
д) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) акционерно дружество – 600 лв.;
е) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) кооперативно сдружение – 250 лв.;
ж) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
з) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) фондации и сдружения с нестопанска цел – 350 лв.;
и) (нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б“ – „д“ възнаграждения се увеличават с 50 на сто;
10. (зал. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.)
11. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 – 5, т. 8 – 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба;
12. (нова – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за уговорена почасова консултантска дейност – 60 лв. на час.

Раздел III.
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – съобразно ал. 2;
2. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за прекратяване на брак по исков ред – 600 лв., а за развод по взаимно съгласие – 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за бащинство и оспорване на бащинство – 500 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове – 300 лв.;
5. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 300 лв.;
6. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка – 300 лв.;
7. (нова – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби – 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;
8. (нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при интерес над 10 000 лв. – 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(6) (Отм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
4. за дела по Закона за Българския държавен стандарт – 350 лв.;
5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 500 лв.
(3) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а“.

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на въззивна жалба, отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело възнаграждението е:
1. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване на изпълнително дело – 200 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2;
3. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;
4. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи – 200 лв.

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.

Раздел IV.
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция
Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.

Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
1. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 400 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) до 5 години лишаване от свобода – 500 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) до 10 години лишаване от свобода – 800 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) до 15 години лишаване от свобода – 1500 лв.;
5. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) над 15 години лишаване от свобода – 2000 лв.;
6. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) доживотен затвор – 3000 лв.;
7. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство – 400 лв.;
8. (отм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие – 400 лв.;
9. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 10, изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за проучване на дело без участие в наказателното производство – 300 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но не по-малко от 400 лв.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.

Чл. 15. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13.

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 400 лв.

Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размерите по чл. 7, ал. 2 върху размера на санкцията, но не по-малко от 50 лв.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 300 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.

Раздел V.
Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 20. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 21. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по чл. 70 и 72 от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 22. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 23. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 24. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 25. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 26. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 27. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 28. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 29. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 30. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 31. (1) (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишен текст на чл. 31, изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.
(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по ал. 1.

Чл. 32. (Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни възнаграждението е 300 лв.

Чл. 34. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 възнаграждението е 500 лв.

Допълнителни разпоредби

§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) В случаите по чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс (отм.), както и в случаите на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 161, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от двукратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба.

§ 2а. (Нов – ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение.

Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).