Нова декларация по чл. 141 ал. 8 от ТЗ

От 15. 02. 2013 влизат в сила новите промени на търговския закон в резултат на това е обновена декларацията по чл. 141 ал. 8 от ТЗ.

Какви са промените? Има добавени нови несъвместимостти в същата алинея. Новата редакция на чл. 141 ал. 8 от Търговския закон вече има следната редакция:

(8) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Обърнете внимание на добавените нови несъвместимости in fine, които са отбелязани от мен в курсив.

Това на практика означава, че подадените заявления след 15.02.2013 г. ще бъдат върнати ако добавените условия не фигурират в декларацията по чл. 141 ал. 8 от ТЗ. Тоест не трябва да се ползват старите декларации за липса на обстоятелства. Можете да изтеглите модел на новата декларация от линка по – долу.

deklaracia_chl141al8_TZ