Кой може да защити потребителите?

Кой може да защити потребителите?

Казуса с Профи Кредит „Получаваш 1000, връщаш 5000 – разследване за бързи кредити” в предаването „Здравей България” на Нова телевизия повдигна наново въпроса кой може да защити потребителите.

От прокуратурата излизат със становище, че ще направят проверка как Българската народна банка и Комисията за защита на потребителите реализират правомощията си по Закона за кредитните институции и Закона за защита на потребителите, какви механизми са създадени в тези институции в изпълнение на законовите разпоредби с оглед защита на държавния и обществения интерес:

Наистина ще бъде интересно какво ще излезе от тези проверки. Но фактите са такива, че вече има заведени изпълнителни производства запорирани пенсии и заплати срещу длъжници на базата на спечелени арбитражни дела.

Важно е да се спомене, че средство за ефикасна защита в подобни ситуации е завеждането на колективен иск с който да се признаят определени клаузи от общите условия на Профи Кредит като неравностойни.

Въпреки това много изтъкнати юристи са на мнение, че този вид иск е правно неуреден и реално е много трудно реализуем, когато трябва голяма група лица да заведат такъв иск.

Втората възможност е колективната защита на потребителите. Това включва правото да се заведе колективен иск от името на всички потребители, в резултат на който в случай на успех да се признаят като неравноправни редица клаузи от общите условия. Именно този механизъм е в основата на реалната защита на потребителите осъществяваща се в нормалните страни на Европейския съюз.

Но кой може да е осъществи тази защита, от която обществото ни има такава нужда?

Съгласно чл. 186, ал. 1 от Закона за защита на потребителите тази защита може да бъде осъществена единствено и само от представителни Сдруженията за защита на потребителите.

За да бъде едно сдружение представително има редица условия и те са такива и са толкова много, че само едно сдружение е било наскоро обявено за представително. Това е сдружение Активни потребители със Заповед № РД-16-578 / 28.05.2011 на Министър Трайчо Трайков.

http://www.mi.government.bg/bg/themes/sdrujeniya-na-potrebitelite-326-325.html

Въпреки това, изненада изненада със Заповед № РД-16-1032/09.08.2012 Министър Делян Добрев отстранява Българска национална асоциация „Активни потребители“ от процедурата за предоставяне на финансови средства като намира че въпросното сдружение всъщност е непредставително, защото не отговаря на условията (а именно няма функциониращи приемни за предоставяне на съвети и информация на потребителите най- малко в една трета от областните градове на страна ( т. е. 9 бр. Приемни).

В следствие на това, че няма представително сдружение което да може да кандидатства няма и държавна субсидия.

За справка вижте Заповед № РД-16-1032/09.08.2012 г. за прекратяване стартираната процедура за финансиране на представителните сдруженията на потребителите за 2012 г. Относно отстраняване Българска национална асоциация „Активни потребители“ от процедурата за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите; прекратяване стартираната процедура за финансиране на представителните сдруженията на потребителите за 2012 г.

http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-rd-16-1032-09-08-2012-g-za-prekratyavane-startiranata-procedura-za-finansirane-na-predstav-483-c28-m361-3.html

В резултат на това от 09.08.2012 г до настоящия момент няма представително сдружение за защита на потребителите в България, което да може да защити потребителите.

Реално погледнато същестува съмнение дали държавата е в нарушение поради неизпълнение задълженията си по Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

Вижте именно чл. 17 от въпросната директива.

1. Държавите-членки осигуряват, че в интерес на потребителите и конкурентите, същетвуват подходящи и ефективни мерки за предотвратяване на употребата на неравноправни клаузи в договори, сключени между потребители и продавачи или доставчици.

2. Посочените в параграф 1 мерки включват разпоредби, даващи възможност на лица или организации, които имат правен интерес от защитата на потребителите, по смисъла на националното законодателство, да сезират, при условията на националното право, съд или компетентен административен орган, които да решат дали клаузите на договора, изготвени с цел за общо използване са неравноправни, и да предприемат подходящи и ефективни мерки по преустановяване на продължаваща употреба на подобни клаузи.

3. С оглед на действащото национално законодателство, правните средства за защита, посочени в параграф 2, може да са насочени отделно, или заедно, срещу известен брой продавачи или доставчици от един и същ икономически сектор, или техни сдружения, които използват или препоръчват употребата на същите, или подобни по смисъл, договори с общи условия.

Последната възможност е да се упражни обществен натиск към КЗП, която да заведе дело за да обяви определени клаузи за неравноправни. След това за всеки един отделен случай работата на адвоката се улеснява, защото има осъществен пробив.