Защита на майка от уволнение

hfhhОбема на защита на майките от уволнение по кодекса на труда варира. Могата да се очертаят три периода, които имат различна степен на защита. Първия период е от настъпване на бременноста. В този период уволнение може да настъпи само в точно определени ситуации, които са изключителни по своя характе. Втория период е по време на Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване. Продължителността на този период е различна в зависимост на наличие или не на особени хипотези но в общия случай е в размер на 410 дни. По време на този период защитата е изключително, защото уволнение може да настъпи само при закриване на предприятието. След изтичане на   Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване до 3г. възраст на детето, защитата е в най-малък обем, като за определени случаи се изисква предварително разрешение от инспецията по труда.

В интернет може да се намери много информация относно защита правата на майките като служители и работници в случай на уволнение. Въпреки това информацията е доста техническа и за хора имащи нормална юридическа култура тя предполага доста усилия за да бъде интерпретирана.

Действително защитата от уволнение на майките представлява сложен казус, но въпреки това ще се опитам да изложа информацията възможно най-достъпно.

В кодекса на труда има редица разпоредби, които касаят закрилата от уволнение на майки. Препоръчително е, когато четете подобни документи да имата отворен подпрозорец в браузъра с кодекса на труда.

Обемът на защитата на майките от уволнение е различен в различните периоди от време. От практическа гледна точка можем да разграничим три периода в зависимост от момента на настъпването на бременността.

1.Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро.

Кодекса на труда осигурява висока степен на защита на Бременните работнички или служителки както и работничките и служителките в напреднал етап на лечение ин-витро.

Случаите на уволнение биват два вида с предизвестие и без предизвестие като те се изрично и строго изброени в Кодекса на труда (Чл. 333 ал. 5 КТ)

А. С Предизвестие

при закриване на предприятието (Чл. 328 ал. 1 т. 1 КТ) ;

при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност; Чл. 328 ал. 1 т.7 )

когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

 при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Б. Без предизвестие:

Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.(Чл. 330, ал. 1)

Работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен (Чл. 330, ал. 2 т. 6), но уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда

 2. Уволнение по време на Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване: 410 дни  на изключителна защита по чл. 333 ал. 6 от КТ:

Работник или служител, който ползва отпуск поради бременност, раждане и осиновяване

(чл. 163 КТ), може да бъде уволнен само при закриване на предприятието (Чл.328, ал. 1, т. 1. КТ) .

ОТпуска поради  бременност и  раждане  е в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Тук разглеждам само общия случай има и ред други хипотези, които са предвидени в Чл. 163 от КТ (осиновяване, ползване на отпуск от бащата и т.н.).

3. Уволнение след приключване на отпуска Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване до навършване на 3 г.

След оптуск поради бремменност раждане и осиновяване е възможно майката да се върне на работното си място или да вземе  при определение условия Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Каквато и опция да избере майката защитата срещу уволнение е идентична до 3г. възраст на детето.

А. Уволнение по време на Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (чл. 164 от КТ)

След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

Оптуска за отглеждане на дете е от изтичането на Отпуска поради бременност, раждане и осиновяване до 2 г. възраст на детето.

В този случай защитата на майката е намалена в сравнение с предходните периоди.

В този случай се прилагат общите правила за защита на майка на дете до 3 г. възраст. (Чл. 333 ал. 1, т.1).

Особеното в тази хипотеза е, че уволнението е допустимо но в изрично определени случаи е необходимо предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай а именно.

– при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (чл. 328, ал. 1 т. 2) ;

– при намаляване на обема на работата  (чл. 328, ал. 1 т. 3 );

– при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата (чл. 328, ал. 1 т. 5 );

-при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях (чл. 328, ал. 1 т. 11);

В тази хипотеза са необходими две предпоставки:

конкретно посочване на променено изисвкане в заповедта за уволнение

извод дали служителят отговаря на него

-работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен (чл. 330, ал. 2, т. 6);

Б. Уволнение след Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

В този случай се прилага защитата на майка до 3 г. възраст. (Чл. 333 ал. 1, т.1) виж по-нагоре.

 

За консултации  обадете се на 0878 841 805