Европейски съд по правата на човека

Какво представлява европейската конвенция за защита на правата на човека?

Европейската конвенция за защита правата на човека е международен договор. Конвенцията учредява Съда и определя правилата за неговото функциониране както и съдържа списък с права , които държавите се задължават да спазват.

Можете да изтеглите екземпляр на български на европейската конвенция за защита на правата на човека от от официалната страница на съда.

 Какво представлява Европейският съд по правата на човека?

Европейският съд по правата на човека е международен съд със седалище в Страсбург.

Съдът  прилага Европейската конвенция за защита правата на човека. Съдът разглежда жалби, подадени от физически или юридически лица, или, в някои случаи, от държави. В случай, че се  установи, че дадена държава е нарушила едно или повече  правата на човека залегнали в Европейската конвенция за защита на правата на човека, съдът  се произнася с решение. Решенията на Съда имат задължителна сила и съответните страни са длъжни да ги изпълнят.

Какво да правя в случай, че са нарушени моите права гарантирани от Европейската конвенция на права на човека?

Вие можете да подадете жалба в Съда ако считате , че лично и пряко сте засегнати от нарушение на основните права , гарантирани от Конвенцията или нейните Протоколи . Нарушението трябва да е извършено от някоя от държави ратифицирали Конвенцията .

Подаване на жалба до Европейски съд за правата на човека

Подаването на жалба е свързано със спазване на редица условия за допустимост.

Не е задължително да стегражданин на държава -членка наСъвета на Европа . Достатъчно енарушението , за което се оплак -вате , да е извършено в рамките на юрисдикцията на някоя отдържавите , задължили се даспазват Конвенцията , което обикновено означава на нейна територия .

Вие може да сте физическо или юридическо лице (напр . фирма или дружество ).

Трябва да сте пряко и лично засегнати от нарушението , във връзка с което подавате жалба .

Не можете да правите общи оплаквания относно закон или мярка , защото тя Ви се струва несправедлива , нито можете дасе оплаквате от името на други лица (освен когато те са изрично посочени и Вие сте определени за техен представител ).

Трябва да сте изчерпаливсички правни средства за защита в съответната държа – ва , посредством които сте могли да получите компенса -ция за положението , във връзка с което отправяте жалба (обикновено това означа – ва да сте сезирали местните съдилища , включително и най – висшата инстанция компетентна по разглеждането на въпроса ).

Не е достатъчно просто да се възползвате от тези правни средства . В същото време трябва и да повдигнете своите оплаква – ния (т .е ., да заявите кои Ваши права по Конвенцията са билинарушени ). Разполагате само със шест месеца от произнасяне на решението на най -висшия компе -тентен национален съд , врамките на които може да подадете жалба . След този срок жалбата не се приема от Съда .

Жалбата се подава срещу една или повече от държавите , ратифицирали Конвенцията , която според Вас е нарушила (с действие или без – действие , което пряко Ви езасегнало ) Европейската конвенция за защита правата на човека .

Мярката или мерките , от които се оплаквате , трябва да са пред приети от държавен орган насъответната страна (например съдебен или административенорган ).

Съдът не може да разглежда жалби срещу частни лица или частни организации и търговски дружества .

Жалбата трябва да се отнася за някое от правата изброени в Европейската конвенция за защита правата на човека .

Нарушенията могат да се отнасят до широк кръг въпроси като :

  • изтезания и малтретиране на лица , лишени от свобода ;
  • неправомерно задържане ;
  • недостатъци на гражданското или наказателно производство ;
  • дискриминация при упражняванена правата ;
  • права на родителите ,чиито деца са поверени нагрижите на институции ;
  • зачитане на дома и кореспонденцията ;
  • ограничения при изразяването на мнение или при предаването и получаването на информация ;
  • свобода на участието в събрания и демонстрации ;
  • експулсиране и екстрадиция ;
  • изземване и лишаване от собственост .

 

Ако Съдът прецени, че е налице нарушение, може да Ви бъде присъдено “справедливо обезщетение”, т.е. определена парична сума като компенсация за даден вид вреди. Съдът може също така да изиска от съответната държава да възстанови направените от Вас разноски за защитата на правата Ви. Ако Съдът прецени, че не е налице нарушение, няма да Ви бъде искано да плащате никакви допълнителни разходи (напр. разноските, направени от съответната държава).

Съдът няма правомощия да отменя съдебни решения на националните съдебни инстанции, нито нормативни актове. Изпълнението на решенията не е от компетентността на Съда. След произнасянето на дадено решение, за изпълнението му отговаря Комитетът на министрите на Съвета на Европа, чиято задача е да контролира изпълнението и да следи за изплащането на обезщетенията.

Източник: официален сайт на Европейския съд на правата на човека