Европейски политики в правото на храните

Новите европейски политики в правото на политики са заложение в основополагащ документ, наречен Бяла книга, за безопазността на храните WHITE PAPER ON FOOD SAFETY, Brussels, 12 January 2000COM (1999) 719 final.

В този документ са заложени и обяснени основните принципи, които последователно за залегнали в последстващото европейско законодателство.

Основният принцип на европейската политика в областна на правото на храните е създаването на високи стандарти , чиято цел е не само да предпазят здравето на потребителите но и да насърчат здравословното хранене. Политиката в областта на храните не се намира в изолация но е свързана с правото на околната среда, опазването на хабитатите и екосистемите. Храненето е в основата на цивилизацията като неизбежно това оказва влияние към икономиката, като има много социални аспекти, всичко това следва да се вземе в предвид.

Но не само това, агро-хранителния сектор има голямо значение, тази индустрия има водещо значение в европейската икономика. Регулацията на общия вътрешния пазар е от изключително значение.

В тази връзка е от съществено значение, значителна част да бъде на европейско ниво. Това е така защото страните членки имат задължение не само за опазването на живота и здравето на собствените си граждани, но към всички европейски граждани.

Основния принцип на европейската политика в областта на храните е, разбирането, че контрола трябва да бъде разбираем и интегриран, в смисъл на свързан. Стълбовете на европейските политики са: използване на научна експертиза, събиране на информация и данни и техния анализ; регулаторни и контролни аспекти и не на последно място информиране на потребителит.

-Контрола на хранителната верига обхваща всички етапи от фермата до масата.
/следва продължение/