Category Блог постове

Obtenez l’aide professionnelle d’un avocat à Burgas

Obtenez l’aide professionnelle d’un avocat à Burgas

Si vous recherchez une assistance juridique professionnelle à Burgas, vous êtes au bon endroit. Notre équipe d’avocats expérimentés s’engage à fournir des services juridiques exceptionnels aux clients de Burgas et au-delà. Nous comprenons que naviguer dans le système juridique peut être accablant, c’est pourquoi nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus.

Pourquoi vous avez besoin d’une aide juridique professionnelle

Les questions juridiques peuvent être compliquées et stressantes, qu’il s’agisse d’une blessure personnelle, d’une affaire de droit de la famille, d’une accusation criminelle ou d’un différend commercial...

Прочети повече

Get professional help from a lawyer in Burgas

If you are looking for professional legal assistance in Burgas, you have come to the right place. Our team of experienced lawyers is committed to providing exceptional legal services to clients in Burgas and beyond. We understand that navigating the legal system can be overwhelming, which is why we are here to help you every step of the way.

Why You Need Professional Legal Help

Legal issues can be complicated and stressful, whether you are dealing with a personal injury, a family law matter, a criminal charge, or a business dispute. Attempting to handle these issues on your own can lead to costly mistakes and unnecessary stress. That is why it is essential to seek professional legal help from a qualified lawyer.

Our lawyers have extensive experience in a wide range of legal matte...

Прочети повече

Получете професионална помощ от адвокат в Бургас

Търсите професионална правна помощ в Бургас?

Когато става въпрос за правни въпроси, може да е трудно да се ориентирате към кого да се обърнете за помощ. Но с нашия екип от опитни адвокати в Бургас можете да сте сигурни, че сте в добри ръце. Ние предлагаме широк спектър от правни услуги, включително консултации, процесуално представителство и подкрепа, като всички те ще бъдат съобразени с вашите конкретни нужди и изисквания.

Защо да изберет...

Прочети повече

Адвокат в Бургас

Адв. Теодор ШЕЙКОВ

Има няколко причини, поради които е важно гражданите да се консултират с адвокат.

На първо място, законът е сложен и може да е трудно да се ориентирате в него без помощта на обучен професионалист. Адвокатът може да предостави съвети и насоки по правни въпроси, което може да помогне на хората да защитят правата си и да гарантират, че няма да се възползват от тях.

Освен това адвокатът може да помогне на лицата да разберат правните си възможности и да взе...

Прочети повече

Нова тарифа за адвокатски услуги 2022

В Държавен вестник бр.88 от 4 Ноември 2022г е публикувана актуализация на НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Минималните адвокатски възнаграждения са актуализирани във връзка с инфлацията. Важно е да се има предвид, че за разлика от тарифите за нотариални ткси изчисляването на минимален адвокатски хонорар е почти невъзможно да се направи чрез онлайн калкулатор. Онлайн калкулатор е възможен, когато се касае за дела с ясно определен материален интерес. Трябва да се има предвид, че има множество изключения и специални производства...

Прочети повече

Европейски политики в правото на храните

Новите европейски политики в правото на политики са заложение в основополагащ документ, наречен Бяла книга, за безопазността на храните WHITE PAPER ON FOOD SAFETY, Brussels, 12 January 2000COM (1999) 719 final.

В този документ са заложени и обяснени основните принципи, които последователно за залегнали в последстващото европейско законодателство.

Основният принцип на европейската политика в областна на правото на храните е създаването на високи стандарти , чиято цел е не само да предпазят здравето на потребителите но и да насърчат здравословното хранене...

Прочети повече

Общи принципи на правото на храните

Автор: Адвокат Теодор Шейков, адвокат по право на храните, професионални консултации по право на храните

Общите принципи на правото на храните са очертани в Регламент (Ео) № 178/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните.

В раздел I на регламента са изброени общите принципи в законодателството в областта на храните:

Цели на правото на...

Прочети повече

Транспортиране на храни процедура по закона за храните

Автор: Адвокат Теодор Шейков, адвокат по право на храните, професионални консултации по право на храните

Транспортирането на храни е регулирано в Раздел III, глава втора от Закона за храните.

Предвидени са два отделни режима на регистрация в зависимост от транспортираните храни: регистрация по процедура по чл. 55 и регистрация по процедура по чл. 26, която се извършва едновременно с процедурата за регистрация на обект.

1...

Прочети повече

Търговия с храни от разстояние

Автор: Адвокат Теодор Шейков, адвокат по право на храните, професионални консултации по право на храните

Търговията с храни от разстояние се извършва след регистрация по Закона за храните: Чл. 60 ал. 2 от Закона за храните

Търговията с храни от разстояние може да се извършва от:

-бизнес оператор, който осъществява дейност в регистриран или одобрен от закона обект

-доставчик на услуги управляващ средство за комуникация от разстояние.
Чл...

Прочети повече

Бизнес оператори на храни и изискванията към тях съгласно новия закон за храните

Новият Закона за храните в сила от 09.06.2020г. отмени, многократно поправяния стар закон за храните от 1999г.

В новия закон се въвежда правната фигура „бизнес оператор“.

В § 1. на Допълнителните разпоредби са дефинирани понятията по този закон, но понятието „бизнес оператор“ не е измежду изрично дефинираните понятия като „доставчик на услуги“, „обект“, „дистрибуция на храни и други“.

В чл...

Прочети повече