Сдружение на собствениците и саниране на сгради

sanпЗа да кандидатствате за финансиране по европейския проект за саниране на сгради – етажна собственост преди това е необходимо да се учреди сдружение на собствениците.

Тази статия има информативен характер и не представлява правна консултация. Създаването на сдружение на собствениците е сложна правна операция, която следва да се проведе законосъобразно.

Поради факта, че се касае за значителен материален интерес е силно препоръчително да ползвате услугите на адвокат, който да осигури практическото осъществяване на процедурата.

Също така поради факта, че за учредяване на сдружение на собствениците се изисква мнозинство не по – малко от 67 на сто идеални части от общите части, разходите ще бъдат поделени между собствениците.

Сдружението на собствениците е предвидено в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Сдружението на собствениците е форма на управление наред с общото събрание на собствениците Чл. 9 от ЗУЕС.

Защо е необходимо да се създаде сдружение на собствениците? 

В Чл. 25. от ЗУЕС е предвидено, че (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон.

In fine на Чл. 25 ал. 1   от ЗУЕС е предвидено, че сдружението е юридическо лице. Юридическото лице е фикционна организация от/на хора с установено устройство и обособено имущество, призната по силата на закона за самостоятелен носител на права и задължения.

Сдружението на собствениците има обособено имущество, тоест имущество отделно от това на собствениците и може да сключва от свое има договорни отношения.

Именно тук е ключа на разбирането, на факта че създаването на сдружение не е просто една административна спънка но и съществена необходимост.

От гледна точка на ефективността в процеса на кандидатстване по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ към Оперативна програма „Регионално развитие“ е много по лесно да има двустранни отношения между администрацията и сдружението отколкото между администрацията и етажната общност.

От гледна точка на безопасността сдружението има обособено имущество отделно от това на етажната собственост. Това е изключително важно, защото в случай на носене на имуществена отговорност няма да отговарят всички собственици в етажната собственост със собственото си имущество, а сдружението и конкретно виновните лица.

Създаването на сдружението на собствениците е предвидено в чл. 25 от ЗУЕС.

За създаване на сдружението на собствениците се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост.

Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Необходимо е да се спазят стриктно процедурите предвидени в ЗУЕС. Тук могат да се разграничат няколко фази.

1. Законно свикване на учредително събрание (чл. 26 от ЗУЕС).

Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението. Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата.Поканата съдържа дневния ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.  Виж чл. 13 ЗУЕС относно реда за поставяне на поканата.

Поради факта, за провеждането на учредително събрание за Създаването на сдружението на собствениците  се изисква значително мнозинство е необходимо всички тези въпроси реално да се дискутират.

Изискванията за мнозинство са не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, а когато сдружението се създава за отделен вход – собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на входа, които присъстват лично или чрез представител собственици,

2. Законно провеждане на учредително събрание свързано с водене на протокол за взетите решения (чл. 27 от ЗУЕС)

– Избиране на управителни органи на сдружението: управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор). (чл. 31 от ЗУЕС)

– Съставяне и приемане на споразумение  за създаване на сдружение на собствениците, което следва да бъде прието от учредителното събрание  (чл. 28 от ЗУЕС)

Приемане на решение за кандидатстване по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ към Оперативна програма „Регионално развитие“

3. Регистрация на сдружението в публичен регистър (чл. 29 от ЗУЕС).  Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

Регистрацията се извършва, чрез заявление към, което се прилагат:

– списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
– копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
-копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
-нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

4. Вписване в регистър Булстат

 Обадете се за консултация от адвокат от Бургас 0878 841 805