Какво да правя при съмнение за неправомерно изчислени суми от ЧСИ?

 

Какво да правя при съмнение за неправомерно изчислени суми от ЧСИ?

Или

Как да обжалвам постановление за разноски на ЧСИ?

 

Ако имате съмнения относно сумите изисквани от Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) е необходимо да поискате изрично да Ви се представи сметка по чл. 79 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Събиране на такси по изпълнението

Чл. 79. (1) За събиране на таксите по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от частния съдебен изпълнител, единият от които се връчва на задълженото лице.

(2) В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, материален интерес при пропорционалната такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) За дължимите неплатени такси и разноски частният съдебен изпълнител може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.

 

Необходимо е при получаване на тази информация да се обърнете към адвокат, който може да прецени законосъобразността на начислените такси.

 

В случай, че таксите са начислени незаконосъобразно е възможно тези такси да се обжалват.

 

Съгласно Чл. 435 ал. 2 in fine от ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за разноските.

 

Жалбата срещу постановлението за разноски се подава, чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението (Виж. чл. 436 от ГПК).

 

Тук е важно да се спомене, че незабавно следва да се свържете с вашия адвокат незабавно след получаването на справка по чл. 79 от Закона за частните съдебни изпълнители.

 

Ако трябва да Ви дам някакъв съвет по скоро се обърнете към адвокат още преди подаване на молба за справка по чл. 79 от Закона за частните съдебни изпълнители.

 

Това е така, заради процесуалните срокове, твърде лесно и е възможно да изтървете някакъв срок, за който дори и да не подозирате.

 

Според една част от съдебнтата практика срока за обжалване може да тече от получаване на справка по чл. 79,  според друга практика срока за обжалване тече от изрично Постановление на ЧСИ направено след нарочна жалба относно разноските.

Самата допустимост на жалбата пред съда зависи от това дали е направена жалба пред ЧСИ.

 

Изготвената от ЧСИ единствено справка е предварително обективиране на неговата преценка какви суми остават дължими с оглед заявени искания в изпълнителното производство, за която преценка длъжникът е уведомен чрез изпращане на справката, но без да има изявление на ЧСИ с характер на постановление като разпореждане за събиране на разноски.

(Определение №1370 на Апелативен съд Пловдив от 31.08.2012 г.)

http://www.apelsad-pd.bg/protocoli/OG01017_12_310812.html

 

Според друга практика Постановлението за разноски дори може да бъде инкорпорирано и в самата Покана за доброволно изпълнение.

Какви са последствията?

Ако си мислите, че ГПК и практиката са ясни и непротиворечиви, то силно грешите.

Сългасно горецитираната практика на Апелативен съд Пловдив, в случай, че се подаде жалба директно срещу справка за разноски то тогава жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

В Бургас, нещата са различни, Бъргаският апелативен съд в Определение 251 от 29.10.2009 г. приема, че съдебния изпълнител дължи произнасяне по реда на чл.78, ал.5 ГПК (казусът касае завишен адвокатски хонорар). Затова, делото следва да бъде върнато на съдебния изпълнител, който като решаващ орган в изпълнителното производство да разгледа молбата и се произнесе по искането. След неговото произнасяне, длъжникът ще има право на жалба при евентуална неудовлетвореност.

 

Във Варна, ситуацията е различна  и противоположна, жалба срещу постановление за разноски обективирана в Покана за доброволно изпълнение е допустима. Определените от съдебния изпълнител разноски, изчислени към този етап на изпълнителното производство, са били съобщени на длъжниците с призовката за доброволно изпълнение и същите са изразили недоволството си срещу размера им в подадената пред окръжния съд жалба. Същата не е била недопустима, поради липсата на предмет, както е посочил окръжния съд, поради което и определението му се явява неправилно и подлежи на отмяна.