Защита на потребителя след открадване на кредитна или дебитна карта

Това е една твърде неприятна ситуация, с която се сбълскват потребителите на платежни инструменти. Случаите на неразрешени банкови операции са различни затова в този блог пост ще се спра на злоупотреба с платежен инструмент след кражба.

Веднага след узнаване на крабжата следва да се блокира платежния документ и да се подаде сигнал до полицията.

Но какво се случва ако Вие сте разбрали твърде късно за това и докато блокирате картата има изтеглени суми от вашата картова сметка.

Съгласно чл. 55 от ЗПУПС (Закон за платежнитеулсуги  и платежните  инструменти) ползвателят на платежни услуги следва да уведоми без забавяне Доставчикът на платежни услуги за неразрешената или неточно изпълнената платежна операция.

Чл. 55. (1) Доставчикът на платежни услуги коригира платежната операция само ако ползвателят на платежни услуги го е уведомил без неоснователно забавяне, след като е узнал за неразрешената или неточно изпълнената платежна операция, която поражда възможност за предявяване на правата му, включително по смисъла на чл. 68, 69 и чл. 70, ал. 1, но не по-късно от 13 месеца от датата на задължаване на сметката му.

(2) Смята се, че ползвателят на платежни услуги е узнал за неразрешената или неточно изпълнената платежна операция най-късно с получаване на информацията по чл. 38, ал. 1или чл. 46, ал. 1.

(3) Срокът по ал. 1 не се прилага, когато доставчикът на платежни услуги не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация за платежната операция съгласно глава трета.

В общия случай се получава бланкетен отговор от страна на банката, което води до логичен извод, че банката не е длъжна да Ви възстанови откраднатите суми.

„Финансови операции от този тип (теглене от АТМ), могат да бъдат извършени само след въвеждане на Валиден ПИН код и единственият начин да бъдат реализирани успешни тегления е ПИН – кодът Ви да е бил записан или съхраняван заедно с Вашата карта.“

Действително същестува задължение за запазване на ПИН кода, и неспазването на това задължение (чл. 53 от ЗПУПС) води до липсата на отговорност поради неспазвне на задълженията на  от страна на банката съгласно чл. 58 ал. 2 от ЗПУПС.

С това те създават изкуствено и contra legem една необорима презумция за виновност и неизпълнение на договорните задължения по съхраняване на ПИН кода. Въпреки това тази мотивация не съответства на нормативната база.

Дадена операция с карта не може да се счита за разрешена от картодържателя, само защото при авторизирането й е използван ПИН или индивидуална парола. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗПУПС когато ползвателят на платежна услуга твърди, че не е разрешавал платежна операция, регистрираното от доставчика на платежни услуги използване на платежен инструмент не е достатъчно доказателство, че платежната операция е била разрешена от платеца или че платецът е действал чрез измама, или че умишлено или при груба небрежност не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 53 от ЗПУПС по отношение на платежните инструменти.

Тоест това означава, че самото използване на коректен ПИН код не може да бъде само по себе си доказатеслтво за несипълнение на задълженията по чл. 53 от ЗПУПС. Това важи с още по – голяма сила ако има неправилно въведени ПИН кодове преди използването на коректен ПИН код.